Misja

Misją Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest zapewnienie użytkownikom dostępu do krajowych i światowych zasobów informacji naukowej poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych. Jako ogólnouczelniana jednostka wspiera edukację i badania naukowe realizowane na Uczelni. Wraz z Filiami i bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Misja Biblioteki zgodna jest ze strategią rozwoju macierzystej Uczelni.

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

  1. Kształtowanie kolekcji zbiorów o charakterze interdyscyplinarnym, zgodnie z profilem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jej programem dydaktycznym.
  2. Profesjonalne opracowanie, przechowywanie i ochronę zbiorów bibliotecznych.
  3. Organizowanie wielokierunkowego dostępu do zasobów biblioteki, źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej.
  4. Dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.
  5. Rozwijanie umiejętności czytelników w zakresie poszukiwania i selektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych.
  6. Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni.
  7. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej z zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  8. Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników oraz pogłębianie motywacji do pracy.
  9. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim oraz stałą współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.
  10. Inicjowanie szeroko pojętej współpracy środowiskowej.